Page365 updates
Page365 updates
page365.net

สามารถส่งบิลอัตโนมัติ (CF) ที่มีความยาวเกิน 650 ตัวอักษรได้แล้ว

แก้ไข bug บิลอัตโนมัติส่งไม่ไปเนื่องจากข้อความยาวเกินไป เมื่อลูกค้ามา CF ทางคอมเมนต์ ให้ส่งได้ปกติแล้ว

 

Fix