Page365 updates
Page365 updates
page365.net

ตั้งค่า Page365 เป็นแอปพลิเคชันหลักสำหรับการรับ-ส่งข้อความ

 

New

  

เนื่องจาก Facebook ได้ปรับปรุงระบบการรับ-ส่งข้อความสำหรับเพจที่ใช้งานแอปพลิเคชันภายนอกมากกว่า 1 แอปพลิเคชันขึ้นไป โดยเรียกว่า "การเปิดใช้งานโปรโตคอลการส่งข้อความ (Handover Protocol)" ทำให้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเข้าไปตั้งค่าการใช้งานเพจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการส่งข้อความล้มเหลว หรือ ข้อความจาก Facebook Page เข้าระบบ Page365 ไม่ครบ

image (6).png


ร้านค้าต้องตั้งค่าการใช้งานเพจ

  1. มีเพียงหนึ่งแอปพลิเคชันที่เป็นตัวรับสัญญาณหลัก (Primary Receiver) ซึ่งตัวรับสัญญาณหลักจะควบคุมการสนทนาและจัดการวิธีที่เพจใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อรับส่งข้อความร่วมกัน
  2. สามารถเลือกตัวรับสัญญาณรอง (Secondary Receiver) ได้เพิ่มเติม กรณีที่ร้านค้ามีการใช้งานมากกว่า 1 แอปพลิเคชันขึ้นไป


CleanShot 2565-04-18 at 11.34.11.gif


ร้านค้าสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าได้ที่ : FAQ ตั้งค่า Page365 เป็นแอปพลิเคชันหลักสำหรับการรับ-ส่งข้อความ (Primary Receiver for Handover Protocol)